Erhvervspolitik

søn, 19 feb 2023

DI: Ny toårig overenskomst skaber ansvarligt fundament for Danmark i svære tider

Dansk Industri

Pressemeddelelse

19.2.2023 15:30:00 CET | DI - Dansk Industri

Arbejdsgiverne og lønmodtagere fra henholdsvis Dansk Industri og CO-industri er søndag eftermiddag efter historisk vanskelige og lange forhandlinger nået til enighed om en fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Dermed er der enighed omkring det såkaldte gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked.

DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen er tilfreds med den ny aftale, der er en af de mest omfangsrige nogensinde.

- Det er ganske enkelt enestående, at det selv i så svære tider er lykkedes at nå til enighed om et ansvarligt gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked i Danmark. Særlig når der er høj bølgegang i verden omkring os, er det afgørende med så stabile hjemlige rammer som muligt. Derfor er aftalen først og fremmest et udtryk for, at begge parter tager deres samfundsansvar dybt alvorligt, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Aftalen indebærer bl.a. en stigning i mindstebetalingssatserne, et øget arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag fra 8 til 10 pct, en stigning i bidraget til Fritvalgs Lønkontoen, samt øget tillæg for overarbejde. Herudover har aftalen forbedret fædrebarsel, mere uddannelsesstøtte til ufaglærte, bedre forhold for natarbejdere, samt en styrkelse af forholdene omkring lokal løndannelse og det lokale samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstagere på de enkelte virksomheder.

- Vi skulle igennem et langt forhindringsløb, før det lykkedes at komme i mål med en historisk omfattende aftale. Det er ikke nogen hemmelighed, at den høje inflation og massive generelle usikkerhed har gjort forhandlingerne meget svære. Og ingen omkring bordet har tidligere prøvet at forhandle en overenskomst, mens der er krig i Europa. Men i fællesskab er vi lykkedes med at finde den rette balance mellem de meget høje forventninger fra lønmodtagersiden og DI’s insisteren på ikke at sætte virksomhedernes konkurrencekraft over styr, siger Lars Sandahl Sørensen.

Der er tale om en såkaldt gennembrudsoverenskomst, som danner udgangspunkt for de kommende forhandlinger om overenskomster på resten af det private arbejdsmarked. Aftalen skal nu til urafstemning hos de respektive fagforeningers medlemmer.

DI’s topchef mener, at en toårig aftale er udtryk for sund fornuft.

- Vi lever i en meget usikker tid, hvor vi ikke længere kan tage vores velstand, sikkerhed og tryghed for givet. Krystalkuglen for både samfundet, lønmodtagere og arbejdsgivere er meget mere uklar end normalt. Derfor er det fornuftigt med en relativ kort aftale, som gælder itoår, siger Lars Sandahl Sørensen.

Aftalen er en mindstelønsaftale, som skal videre til lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder, hvor den endelige lønstigning bliver aftalt.

- I en svær tid med høj inflation og dertilhørende høje omkostninger for virksomhederne, er det ikke i nogens interesse at bidrage til en unødig forlængelse af inflationen, der udhuler reallønnen. Derfor er vi landet på en ansvarlig balance, som tager et væsentligt første skridt i retning af at få indhentet den seneste tids reallønstab, siger Lars Sandahl Sørensen.

I forlængelse af den ny barselslov har far/medmor i den ny overenskomst fået øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

- Jeg er glad for, at vi kan være med til at forbedre fædres barselsorlov væsentligt. Det er ikke kun til gavn for børnene og fædrene, men også for ligestillingen og samfundsudviklingen i det hele taget. Med længere orlov med fuld løn har parterne taget et stort skridt for at forbedre forholdene for børnefamilier i Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen, der også lægger stor vægt på de forbedrede uddannelsesmuligheder i aftalen.

Parterne er enige om at hæve støtten fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) især til voksenlærlinge med henblik på at motivere flere ufaglærte medarbejdere til at uddanne sig til faglært niveau.

- Mange ufaglærte skal have lidt ekstra hjælp for at uddanne sig til faglært niveau. Den hjælp vil vi gerne give dem, samtidig med at aftalen skal forsøge at afhjælpe den meget store mangel på faglært arbejdskraft, som Danmark står overfor. Derfor er det grønne og digitale også i fokus i aftalen – det er her, at manglen på faglærte bliver allerstørst, siger Lars Sandahl Sørensen.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst fungerer som gennembrudsoverenskomster på mindstelønsområdet for det samlede erhvervsliv.

Hovedelementerne i aftale mellem CO-industri og DI om en ny 2-årig overenskomst:

Mindstebetaling, lærlingesatser, pension, fritvalg, genebetalinger og tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond

Mindstebetalingssatsen stiger med 4,50 kr. pr. år

Tillæg for overarbejde mv. stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3,0 pct. i 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juli 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra Industriens Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.

Fokus på den lokale løndannelse

Muligheden for at aftale kollektive lønforhandlinger på virksomhederne synliggøres. Samtidig forbedres de lokale parters forudsætninger for at gennemføre lønforhandlingerne.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Valggrundlaget for en tillidsrepræsentant nedsættes til 5 medarbejdere, og det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.

Der er samtidig sikret en bedre adgang for tillidsrepræsentanten til mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Indgåelse af lokalaftaler

Det er med overenskomstfornyelsen blevet muligt at indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med et flertal af de medarbejdere, der omfattes af lokalaftalen.

Nye regler for betalt barsel 

Parterne er blevet enige om, at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Vedrørende Fritvalgs Lønkontoen er det aftalt, at kontoen tømmes én gang årligt med førstkommende lønudbetaling efter maj måned.

Bedre muligheder for uddannelse

Parterne er enige om at hæve støtten fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) til voksenlærlinge med henblik på at styrke incitamenterne til at løfte flere ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.

Parterne vil skabe flere muligheder for støtte til aftalt uddannelse. Derfor udvides positivlisten med fokus på grønne og digitale kompetencer, så flere AMU-pakker, akademi- og diplomforløb kan opnå støtte.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om dette. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i industriens overenskomster og indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser og erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Forenkling af pensionsreglerne

Medarbejdere overfolkepensionsalderen vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Der indføres endvidere regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Industriens Pension til en egen ordning.

Samtaler om funktionsløn

Hvis virksomheden og medarbejderen i forbindelse med nyansættelse har indgået aftale om funktionsløn kan medarbejderen og virksomheden efter ca. tre måneders ansættelse holde en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.

Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af Funktionæroverenskomsten

Der indføres i Industriens Funktionæroverenskomst en pligt for virksomheden til at orientere tillidsrepræsentanten, når en medarbejders ansættelsesforhold ændres på en sådan måde, at medarbejderen ikke længere er omfattet af overenskomsten.

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Parterne er blevet enige om, at der ved natarbejde af et vist omfang, skal tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Fleksible rammer for arbejde på havvindmøller

Der kan indgås lokalaftaler med tillidsrepræsentanten om, at arbejde på havvindmøller (både kystnære og ikke-kystnære) samt direkte tilknyttet arbejde på land kan udføres i 14 dages arbejde med efterfølgende 14 dages hviletid.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Andre læser også

Vores naturgasforbrug fortsætter med at falde Det danske forbrug af naturgas faldt 3,6 procent sidste år, samtidig med at vi ... Læs mere
EL-leder kalder EU-valg for mistillidserklæring til regeringen Regeringen bør udskrive valg efter ”mistillidserklæring” ved EU-valg, mene... Læs mere
Hver anden ansøger til erhvervsuddannelse har over tre kvarter til skole Knap halvdelen af alle ansøgere til erhvervsuddannelserne har mere end 45 minut... Læs mere
Meta udsætter træning af kunstig intelligens i Europa efter kritik Efter pres fra datasikkerhedsmyndigheder udskyder Meta planer om at anvende brug... Læs mere
Novo-topchef skal forklare sig om høj pris på lægemidler i Senatet Lars Fruergaard Jørgensen har sagt ja til at svare på spørgsmål om prissætn... Læs mere