Iværksætter

man, 26 jul 2021

Alt du skal vide om virksomhedstyper

Sådan starter du en virksomhed

Går du med en drøm om at starte din egen virksomhed? I denne artikel kan du læse om de forskellige virksomhedsformer du kan stifte. Dertil kan du også læse, hvor nemt du kan stifte en virksomhed.

Sådan starter du en enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed har kun én ejer, og der er intet krav om en bestyrelse eller direktion.

Det vigtigste ved denne virksomhedstype er, at man selv hæfter med sin personlige formue. Hvis virksomheden eksempelvis får gældsproblemer, har alle kreditorer fulde rettigheder til at kræve tilgodehavende fra enkeltmandsvirksomhedsstifterens formue. Denne formue kan både være virksomhedsejerens hus, bil eller andet der har en værdi. Det er ene og alene virksomhedsejeren som kan træffe alle beslutninger i denne virksomhedsform og på virksomhedens vegne.

En enkeltmandsvirksomhed er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. I denne lov står der blandt andet nævnt, at virksomhedsnavnet skal afvige fra alle andre eksisterende virksomheder. Dertil skal en enkeltmandsvirksomhed også følge bogføringsloven, og bogføre virksomhedens aktiviteter.

Enkeltmandsvirksomheder har som den eneste virksomhedsform ikke revisionspligt. Dette betyder, at man ikke behøver udarbejde skatteregnskab og årsregnskab. Dog vil vi opfordre til at gøre det, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed med meget aktivitet. Hvis man vælger at udarbejde et årsregnskab, skal dette følge årsregnskabsloven for en klasse A virksomhed.

Hvordan afregnes Skat i en enkeltmandsvirksomhed?

En fordel i denne enkeltmandsselskabsformen er, at man kan trække et eventuelt underskud i virksomheden fra sin personlige indkomstskabt, hvis man eksempelvis har et job der genererer indtægt ved siden af selskabet.

Grundet denne mulighed for at kunne fratrække et eventuelt underskud ser man ofte, at man vælger denne selskabsform, for senere hen at skifte til et anpartsselskab.

Hvis en virksomhed ikke bliver til det man drømmer om, er det netop en god idé at omdanne det til et ApS eller A/S. På denne måde undgår man nemlig den personlige og ubegrænsede hæftelse.

Hvis man ønsker at skifte fra en selskabsform til en anden, så er det en god idé at få en advokat eller advokatydelse til at klare det juridiske. Hos Legal Desk kan man både spare tid og penge, da der sørges for selskabsomdannelsen. Man får hjælp gennem hele processen, så man hurtigt og nemt kan komme videre af driften af sin virksomhed.

Hvad koster det at starte en enkeltmandsvirksomhed?

Du kan stifte en enkeltmandsvirksomhed til 0,- kr. Der er nemlig intet kapitalkrav, så der kræves ikke en startkapital for at have en enkeltmandsvirksomhed. Vær dog opmærksom på, at man hæfter personligt.

Vi anbefaler, at benytte sig af Lexly til at stifte en enkeltmandsvirksomhed. På denne måde er du sikker på, at alt er i orden.

Hvad er et anpartsselskab?

Hvad er et anpartsselskab?

Hvad er et anpartsselskab? (ApS)

Et anpartsselskab er et kapitalselskab, og er den mest udbredte virksomhedsform i Danmark. Hovedårsagen til dette er, at man som ejer af et anpartsselskab ikke hæfter personligt for eventuel gæld, modsat en enkeltmandsvirksomhed.

Når man vælger at stifte et anpartsselskab, skal man følge nogle love, regler og krav. Dette står beskrevet i selskabslovens kapital tre. Hvis man ikke følger lovene, kan det få alvorlige konsekvenser for et anpartsselskab, som kan være omkostningsfuldt, og i yderste konsekvens kan føre til nedlukning.

Herunder kan du læse de typiske kendetegn ved et anpartsselskab:

 • Der kan være én eller flere ejere som har anparter i et selskab.
 • Der skal minimum være en selskabskapital på 40.000 kr. Dette kan også være værdier.
 • Der skal indsendes en årlig årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
 • Ejerforholdende skal registreres.
 • Der skal føres løbende regnskab efter regnskabsloven.
 • Der skal udpeges en direktion. (Evt. bestyrelse)

Hvad koster det at starte et anpartsselskab?

Hvis man ønsker at oprette et anpartsselskab, koster det minimum 40.000 kr. Derfor skal man altså bruge en kapital for at komme i gang. Hvis man har værdier til minimum 40.000 kr. kan også stifte et anpartsselskab. Når en virksomhedsejer indskyder kapital i et anpartsselskab, vil man få kapitalandele i virksomheden. Dette kan både være i anparter og i aktier.

Man kan sagtens vælge at indskyde mere end 40.000 kr. i et anpartsselskab. Hvis man vælger at gøre dette, kan man med fordel vælge at stifte med overkurs. Dette betyder, at det resterende beløb over 40.000 kr. kan registreres som frie reserver.

Hvis man ikke har 40.000 kr. eller værdi, kan man vælge at yde et lån til selskabet personligt. Selve betalingen for denne metode er skattefri, hvilket er en fordel. Dog skal man være opmærksom på, at man selv skal udarbejde et gældsbrev, da der skal være dokumentation på lånet.

Den største anbefaling er altid, at man selv indskyder kapitalen i en virksomhed, da dette også indikerer, at man er motiveret for at blive iværksætter.

Hvis du er interesseret i at stifte et anpartsselskab, kan du med fordel benytte dig af Lexly. De gør stiftelsesprocessen nem og overskuelig.

Hvad er et aktieselskab?

Hvad er et aktieselskab?

Hvad er et aktieselskab? (A/S)

Et aktieselskab, som ofte bliver kaldt for A/S, er en virksomhedstype, hvor virksomhedsejernes indskud er fordelt i aktier. I denne virksomhedstype hæfter ejerne kun for den indskudte kapital. Kendetegnet ved denne virksomhedstype er, at der er én eller flere virksomhedsejere, der har aktier i virksomheden. Ledelsen består af en bestyrelse og/eller tilsynsråd og en direktion. Et aktieselskab er derfor en selvstændig juridisk enhed.

Bestyrelsen skal minimum bestå af tre personer, mens direktionen kun behøver at bestå af minimum én person. Aktionærerne i et aktieselskab har medbestemmelse i virksomhedens aktiviteter, på baggrund af de aktier, der ejes.

I et aktieselskab må medlemmer fra direktionen gerne være en del af bestyrelsen. Dog må der aldrig være et flertal af direktionsmedlemmer i en bestyrelse. Dertil må personer fra en direktion ikke varetage en position som næstformand eller formand.

Den daglige ledelse i et aktieselskab ledes af direktionen, mens en bestyrelses rolle er den mere langsigtede ledelse.

En specifik regel i et aktieselskab er, at hvis der har været over 35 medarbejdere i en virksomhed på en periode over tre år, har disse medarbejdere ret til at vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer. Dette betyder, at medarbejderne kan få indflydelse i en aktieselskabsvirksomhed.

Hvad koster det at starte et aktieselskab?

Hvis man ønsker at stifte et aktieselskab, koster det 400.000 kr.

Selvom startkapitalen er forholdsvis høj, er det ikke ensbetydende med, at det kun er store virksomheder, som er aktieselskaber. Der kan nemlig være alt fra få store investorer, til flere tusinde aktionærer. Hvis du i øvrigt er interesseret i at blive aktionær, så har vi skrevet et indlæg om netop dette emne her.

Hvis du er klar til at stifte et aktieselskab, så anbefaler vi at benytte Lexly. Her kan man få hjælp til at stifte virksomheder.

Krav for stiftelse af aktieselskab

Et aktieselskab er nok den mest komplicerede virksomhedsform som skal stiftes. Derfor skal man jævnfør selskabsloven underskrive stiftelsesdokumenter, der skal indeholde kapitalselskabets vedtægter. Disse stiftelsesdokumenter skal indeholde følgende:

 • Navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere
 • Tegningskursen for kapitalandelene
 • Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene
 • Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5
 • Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jf. § 40, stk. 6
 • Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger.

Hvad er et interessentskab? Info om virksomheder

Hvad er et interessentskab? Info om virksomheder

Hvad er et interessentskab? (I/S)

Et interessentskab, også kaldet I/S er en virksomhedsform, som er kendetegnet ved, at der minimum skal være to ejere, som er interessenter, hvorfor det kaldes et interessentskab. Interessenterne kan være andre selskaber eller personer.

Der er ikke nogen minimumsgrænse for en start- og selskabskapital i et interessentskab. Dette gør, at mange nyopstartede startups og iværksættere vælger netop interessentskab, fordi man ikke har værdi eller penge til et anpartsselskab, hvor man som tidligere nævnt skal bruge 40.000 kr. Hvis man så opnår en egenkapital på 40.000 kr., kan interessentskabet omdannes til anpartsselskab. Dette resulterer i, at der kun er en begrænset hæftelse.

En begrænset hæftelse er, at ejerne af et selskab ikke hæfter personligt for en opstået gæld. Med andre ord kan kreditorerne kun kræve sine penge fra selskabet via værdier. Dette kan være biler, inventar m.m.

Fordele og ulemper ved at have et interessentskab

Selskabsformen interessentskab er en omdiskuteret selskabsform, da der både er fordele og ulemper. Det er derfor enormt vigtigt, at man forstår hvordan et interessentskab fungerer.

Fordele

 • Der findes ingen formelle stiftelseskrav i et interessentskab. Dette gør det billigere end et anpartsselskab.
 • Der er ingen krav til, at der skal være sammensat en direktion eller bestyrelse.
 • Et underskud kan fratrækkes i en personlig indkomstskat.
 • Man kan frit omdanne et interessentskab til andre virksomhedsformer, såsom ApS skattefrit.

Ulemper

 • Det kan være udfordrende at tiltrække investorer eller foretage optagelseslån.
 • Der kan være tvivl om rettigheder, eksempelvis i forhold til brugsrettigheder, hjemmesider og andet materiale.
 • Der kan opstår konflikter mellem virksomhedens interessenter, da der er forholdsvis få regler, som kan være konfliktskabende.
 • Hvis man er ejer kan man hæfte ubegrænset, personligt og solidarisk for eventuel gæld. Dette skaber økonomisk utryghed.

Hvad koster det at starte et interessentskab?

Et interessentskab har intet kapitalkrav. Dette betyder, at man ikke skal indskyde penge i selskabet for at være interessentskabsejer. Dog hæfter virksomhedsejerne personligt, solidarisk og ubegrænset.

Få hjælp til oprettelse af interessentskab hos Lexly.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder ApS?

ApS er en forkortelse af et anpartsselskab. Fordelen ved ApS er, at man ikke hæfter personligt for eventuel gæld.

Hvad koster det at starte et ApS?

Det koster 40.000 kr. at stifte et anpartsselskab. Man kan også starte et anpartsselskab ved at have for minimum 40.000 kr. værdi.

Hvad betyder A/S?

A/S er en forkortelse af et aktieselskab. Virksomhedsejernes indskud er fordelt i aktier.

Hvad koster det at starte et A/S?

Det koster 400.000 kr. Der skal være en direktion og en bestyrelse eller tilsynsråd.

Hvad er et I/S?

I/S er en forkortelse for interessentskab. Der skal minimum være to virksomhedsejere.

Hvad koster det at starte et I/S?

Det koster 0 kr. Virksomhedsejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed som kun har én ejer, og der er intet krav om en bestyrelse eller direktion.

Hvad koster det at starte en enkeltmandsvirksomhed?

Det koster 0 kr. Dog skal man være opmærksom på, at man hæfter personligt for eventuel gæld.

Andre læser også

Ryanair forventer væsentligt lavere billetpriser i sommermåneder En gennemsnitlig rejse hos Ryanair har i første kvartal været 15 procent billi... Læs mere
Partier vil stramme loven for at fjerne dømte fra boligområder Boligforeninger har svært ved at smidt kriminelle ud af deres lejemål. Partier... Læs mere
Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere